Metallmaling biltema

Metallmaling, 500 ml – Biltema.no

Metallmaling, 500 ml. fra. 9490. Metallmaling, 500 ml … Metallmaling, hvit, 500 ml. 9990. Metallmaling, hvit, 500 ml. 36-5844. Spraymaling, fluorescerande.

Primer og finish i ett. Gir et beskyttende belegg av sinkfosfat. Passer blant annet til merking av rør. Kort tørketid. Uten bly, kromat og klorerte løsemidler. Bruksanvisning:   Underlaget må være rent, fettfritt og tørt. Fjern løs smuss ved hjelp av en stålbørste. Rist flasken i minst 1 minutt. Rist også under bruk. Spray med 20–30 cm avstand. Ekstra strøk kan påføres etter 15–20 minutter. Når du er ferdig, må du holde sprayboksen opp/ned og spraye til det kun kommer gass. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. VOC:

Metallmaling, hvit, 500 ml – Biltema.no

Metallmaling, 500 ml. fra. 9490. Metallmaling, 500 ml. Flere artikler. Effektspray granitt, sand … 36-5849. Metallmaling, hvit, 500 ml. 9990 …

Primer og finish i ett. Gir et beskyttende belegg av sinkfosfat. Passer blant annet til merking av rør. Kort tørketid. Uten bly, kromat og klorerte løsemidler. Bruksanvisning: Underlaget må være rent, fettfritt og tørt. Fjern løs smuss ved hjelp av en stålbørste. Rist flasken i minst 1 minutt. Rist også under bruk. Spray med 20–30 cm avstand. Ekstra strøk kan påføres etter 15–20 minutter. Når du er ferdig, må du holde sprayboksen opp/ned og spraye til det kun kommer gass.

Maling for metalltak – Biltema.no

Metallmaling, 500 ml. fra. 9490. Metallmaling, 500 ml. Flere artikler. Effektspray granitt, sand. 109,-. Effektspray granitt, sand. 36-5871.

Maling for metalltak

Hammerlakk, 250 ml – Biltema.no

Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Malingens unikke sammensætning giver en sej, tæt membran, som afviser snavs og vand og stopper yderligere rustdannelse. Giver en slagfast emaljelignende overflade, akkurat som hamret metal. Bruksanvisning: Fjern fett, smuss, rust og lakk. Slip og tørk overflaten. Rør lakken grundig, og påfør et tykt lag med pensel eller rull, alternativt med sprøyte i flere tynne lag. La lakken tørke mellom hvert strøk (berøringstørr).  Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliskeVOC-grenseverdi: 419.9 g/l (kat A/i). VOC:

Maling for metalltak, 5 L – Biltema.no

Vanntynnbar akrylatbasert maling, halvmatt, spesielt framstilt for bruk på nye metalltak eller for ommaling av gamle. Nye metalltak må rengjøres og vaskes grundig før malingen påføres. Egenskaper: Vanntynnbar akrylatbasert maling med gode elastiske egenskaper, samt tilsetninger som gir den gode rustbeskyttende egenskaper. Høy alkalieresistans gjør malingen også velegnet på aldret sinkplate (galvanisert stål). Meget god vedheft på de fleste typer underlag. Meget kort tørketid og god vedheft gjør den malte flaten ”regnsikker” allerede etter 4 timer. Bruksanvisning: Ny sinkplate: Rengjør grundig og forbehandle med en 10 % fosforsyreløsning eller med 80-90 °C varmt vann. Gammel eller tidligere malt sinkplate: Vask med egnet og effektivt fettløsende rengjøringsmiddel.  Gammel, tidligere malt flate: Skrap og stålbørst svært grundig bort all gammel og løs maling. Vask som angitt ovenfor. Dersom det er rustskader på taket, bruk rustbeskyttelsesprimer 36-1135. Fabrikkmalt metallflate: Skrap, stålbørst og vask som angitt ovenfor. Påføring: Malingen påføres med pensel eller med sprøyte. Mal flaten minst to ganger, på ømtålige flater tre ganger. Mal ikke når luftfuktigheten er for høy eller på våte flater, og heller ikke i direkte solskinn. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Inneholder reaksjonsmasse på (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on 2-octyl-2H-isotiazolin-3-on, 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Inneholder biocidprodukter for bevaring av tørrfilm IPBC: OIT diuron (ISO). Kan gi en allergisk reaksjon.VOC max: 140 g VOC/L. VOC limit: 140 g VOC/L (cat. A/i)

Spraymaling – Biltema.no

Spraymaling, matt – Biltema.no

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Spraymaling, hammerlakk – Biltema.no

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Spraymaling, metallic – Biltema.no

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med spraylakken. Bruksanvisning: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Beskyttes mot sollys. Inneholder: aceton, etylacetat, n-butylacetat, 2-metoksy-1-metyletylacetat VOC maks: 634 g VOC/L. VOC-grense: 840 g VOC/L Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Keywords: metallmaling biltema